Thống Kê Kết Quả Dàn Lô 4 Số Miền Bắc

         NGÀY      

Lô 4 Số MB TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
24/01/2021 Báo Số : 07, 18, 27, 72

ĂN LÔ 07 27x2

23/01/2021 Báo Số : 24, 42, 47, 74

ĂN LÔ 24 42

22/01/2021 Báo Số : 05, 50, 38, 67

ĂN LÔ 50 38 67

21/01/2021 Báo Số : 06, 09, 62, 97

ĂN LÔ 09

20/01/2021 Báo Số : 57, 75, 68, 86

ĂN LÔ 75 68

19/01/2021 Báo Số : 56, 65, 79, 97

ĂN LÔ 56 97

18/01/2021 Báo Số : 35, 53, 89, 98

ĂN LÔ 35 53

17/01/2021 Báo Số : 90, 87, 06, 53

ĂN LÔ 87

16/01/2021 Báo Số : 36, 63, 67, 85

ĂN LÔ 67 85

15/01/2021 Báo Số : 39, 47, 57, 96

ĂN LÔ 47 96

14/01/2021 Báo Số : 26, 62, 34, 48

ĂN LÔ 62x2 48

13/01/2021 Báo Số : 29, 92, 68, 86

ĂN LÔ 29 86

12/01/2021 Báo Số : 01, 29, 56, 65

ĂN LÔ 01x3 56

11/01/2021 Báo Số : 35, 53, 89, 98

ĂN LÔ 35 53 89

10/01/2021 Báo Số : 45, 54, 68, 86

ĂN LÔ 54x2 68

09/01/2021 Báo Số : 56, 65, 78, 87

ĂN LÔ 56 65 87

08/01/2021 Báo Số : 68, 86, 89, 98

ĂN LÔ 86 98

07/01/2021 Báo Số : 48, 84, 78, 87

ĂN LÔ 84x2 87

06/01/2021 Báo Số : 08, 80, 79, 97

ĂN LÔ 08 80 97

05/01/2021 Báo Số : 24, 42, 58, 85

ĂN LÔ 24 42 85

03/01/2021 Báo Số : 14, 41, 01, 87

ĂN LÔ 14 41 87

02/01/2021 Báo Số : 38, 83, 67, 69

ĂN LÔ 83x2 67

01/01/2021 Báo Số : 09, 90, 37, 73

ĂN LÔ 90 37

31/12/2020 Báo Số : 36, 46, 64, 57

ĂN LÔ 36 46 57

30/12/2020 Báo Số : 12, 21, 38, 58

ĂN LÔ 12 58

29/12/2020 Báo Số : 45, 65, 78, 87

ĂN LÔ 45 65 87

28/12/2020 Báo Số : 48, 84, 52, 74

ĂN LÔ 84 52 74

27/12/2020 Báo Số : 97, 95, 53, 54

ĂN LÔ 97x4

26/12/2020 Báo Số : 37, 73, 82, 11

ĂN LÔ 73 11

25/12/2020 Báo Số : 35, 38, 69, 96

ĂN LÔ 35x2 96

24/12/2020 Báo Số : 35, 58, 00, 55

ĂN LÔ 35 58 00

23/12/2020 Báo Số : 07, 70, 32, 63

ĂN LÔ 07 32

22/12/2020 Báo Số : 56, 28, 82, 61

ĂN LÔ 28 61

21/12/2020 Báo Số : 76, 67, 27, 88

ĂN LÔ 76 27 88

20/12/2020 Báo Số : 47, 89, 11, 99

ĂN LÔ 89x2 11

19/12/2020 Báo Số : 06, 07, 46, 29

ĂN LÔ 07 46 29

18/12/2020 Báo Số : 12, 13, 45, 54

ĂN LÔ 13 45

17/12/2020 Báo Số : 35, 53, 68, 86

ĂN LÔ 35 68

16/12/2020 Báo Số : 03, 26, 88, 97

ĂN LÔ 26x2 88 97

15/12/2020 Báo Số : 20, 51, 69, 99

ĂN LÔ 20

14/12/2020 Báo Số : 68, 71, 76, 97

ĂN LÔ 71 76x2

13/12/2020 Báo Số : 02, 58, 70, 98

ĂN LÔ 02 58 98

12/12/2020 Báo Số : 68, 86, 79, 97

ĂN LÔ 86x2 97

11/12/2020 Báo Số : 73, 88, 21, 67

ĂN LÔ 21 88

10/12/2020 Báo Số : 29, 92, 33, 88

ĂN LÔ 29 33x3

Đã Lưu Thống Kê Trước Đó